Het Kernhuis

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAALHUUR VAN: STICHTING HET KERNHUIS  TE EDE

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, optie en overeenkomst met betrekking ter beschikking stellen van zalen en andere ruimtes door Stichting Het Kernhuis (‘SHK’) ten behoeve van enige opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SHK en derden waarop SHK deze van toepassing heeft verklaard.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door SHK schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SHK en

opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.3 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

3 Opties en overeenkomsten

3.1 Een door SHK verstrekte optie vervalt na verloop van de termijn waarvoor de optie is afgegeven. Als er geen termijn is overeengekomen, vervalt de optie 1 maand voor de datum waar de optie betrekking op heeft. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie, staat de betreffende ruimte ter vrije beschikking aan SHK.

3.2 Een overeenkomst kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door:

(i)       volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn;

(ii)       schriftelijke melding door de opdrachtgever dat hij gebruik maakt van een aan hem verstrekte optie binnen de optietermijn; en door:

(iv)      het feitelijke in gebruik nemen door opdrachtgever van een door SHK ter beschikking gestelde ruimte.

4 Informatieverstrekking

4.1 Bij het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van het aantal verwachte personen. De opdrachtgever houdt SHK op de hoogte van grote veranderingen in het aantal verwachte personen. Uiterlijk 5 werkdagen voor de bijeenkomst zal de opdrachtgever het definitief aantal bezoekers doorgeven (het ‘reserveringsaantal’).

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SHK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan SHK worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan SHK zijn verstrekt, heeft SHK het recht de reservering te annuleren en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. SHK mag de uit de annulering en/of ontbinding voortvloeiende schade en kosten vervolgens op basis van redelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 SHK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SHK is uitgegaan van door een opdrachtgever c.q. een deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SHK kenbaar behoorde te zijn.

5 Gebruik van het gehuurde

5.1 De opdrachtgever mag het gehuurde slechts gebruiken voor het doel dat aan SHK is meegedeeld.

5.2 De opdrachtgever staat jegens SHK in voor alle personen die zich in of in de nabijheid van de gehuurde ruimte bevinden (‘bezoekers’).

5.3 De opdrachtgever en de bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en het huishoudelijk reglement van SHK, alsmede aan de door SHK en de brandweer gegeven instructies met betrekking tot (brand)veiligheid.

5.4 De opdrachtgever mag meegebrachte apparatuur niet zonder toestemming van SHK aansluiten op apparatuur van SHK. Het voorgaande geldt niet voor het aansluiten van laptops voor bijvoorbeeld het houden van presentaties.

5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de bezoekers en voor derden duidelijk is dat hij, en niet SHK, optreedt als organisator van de bijeenkomst.

5.6 De gehuurde ruimte dient door de opdrachtgever te worden opgeleverd in staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

6 Catering

6.1 Indien catering overeengekomen is geldt dat de prijs daarvoor wordt berekend op basis van het aantal personen.

6.2 Indien het aantal personen lager blijkt te zijn dan het reserveringsaantal, dan wordt de prijs berekend op basis van het reserveringsaantal. Indien het aantal personen hoger blijkt te zijn dan het reserveringsaantal, dan geldt het daadwerkelijke aantal personen.

6.3 Indien een prijs (gedeeltelijk) op basis van nacalculatie is overeengekomen en heeft de opdrachtgever een omzetgarantie afgegeven, dan is de opdrachtgever in beginsel verplicht de prijs op basis van nacalculatie te voldoen. Is deze prijs lager dan de omzetgarantie, dan is hij verplicht een bedrag gelijk aan de omzetgarantie te voldoen.

6.4 Het is niet toegestaan in of bij gehuurde ruimtes niet door SHK verzorgde consumpties te nuttigen. Indien SHK niet kan voorzien in specifieke consumpties, dan is de opdrachtgever keukengeld verschuldigd. Dit bedrag zal in redelijkheid worden vastgesteld door SHK.

7 Annulering van reserveringen door opdrachtgever

7.1 Annulering door opdrachtgever of deelnemer van een reservering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

7.2 Indien opdrachtgever een reservering annuleert is hij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen reserveringsprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan SHK te betalen:

· bij annulering tot 1 maanden voor aanvang van de zaalhuur: 5%;

· bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de zaalhuur: 10%;

· bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de zaalhuur: 20%;

· bij latere annulering en bij een zonder annuleren niet gebruik maken van de zaalhuur: 100%.

7.3 Indien de reservering gedeeltelijk geannuleerd

wordt, geldt dat de opdrachtgever de annuleringskosten verschuldigd is over het geannuleerde deel. Bij gedeeltelijk annulering is SHK gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden, tenzij dit niet in verhouding staat tot (de gevolgen van) de gedeeltelijke annulering voor SHK.

8 Annulering, wijziging en ontbinding doorSHK

8.1 Het is SHK toegestaan om de opdrachtgever een andere ruimte ter beschikking te stellen dan waarvoor de reservering was geplaatst, tenzij dit onmiskenbaar en objectief beoordeeld onredelijk bezwarend is voor de opdrachtgever. Indien dat laatste het geval is, heeft de opdrachtgever het recht om de reservering kosteloos te annuleren.

8.2 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden en/of de wet bepaalde is SHK bevoegd de reservering te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst door SHK onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3 Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SHK op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Indien SHK een reservering annuleert of de overeenkomst ontbindt, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9 Tarief

9.1 De ruimtes worden verhuurd per uur of langer indien overeengekomen.

9.2 Als een opdrachtgever de ruimte langer gebruikt dan de overeengekomen tijd is hij tevens de gehele huurprijs voor het opvolgende uur verschuldigd, onverminderd het recht van SHK om de zaal op ieder moment te ontruimen.

9.3 SHK is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen, ook voor lopende opdrachten.

9.4 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij de bevoegdheid tot verhoging voortvloeit uit de wet.

9.5 SHK zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. SHK zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en, bij abonnementen en andere duurovereenkomsten, de datum waarop deze ingaat.

10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen (netto) na factuurdatum op een door SHK aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. SHK is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

10.2 Indien de betaling plichtige (zijnde de opdrachtgever, de deelnemer of iemand anders die zich tot betaling heeft verplicht) in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is hij de wettelijke (handels)rente en, naast eventuele gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de betaling plichtige tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van de betaling plichtige zijn de vorderingen van SHK op de betaling plichtige onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot betaling van de rente en tenslotte tot betaling van de hoofdsom.

11 Klachten

11.1 Aangenomen wordt dat het gehuurde en de daarbij eventueel gehuurde apparatuur door de opdrachtgever in goede staat van onderhoud is aanvaard, zonder zichtbare gebreken is en goed functioneert, tenzij de opdrachtgever binnen een uur na aanvang van de huur aan SHK melding doet van door hem geconstateerde gebreken.

11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 dienen klachten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na zaalhuur schriftelijk te worden gemeld aan SHK. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SHK in staat is adequaat te reageren.

11.3 Indien een klacht gegrond is, heeft SHK de keuze om ofwel een vervangende zaalhuur aan te bieden ofwel de geleden schade te vergoeden.

11.4 Klachten mailen naar info@hetkernhuis.nl

12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van SHK is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SHK te verstrekken

uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.2 De aansprakelijkheid van SHK is verder beperkt tot de reserveringsprijs, dan wel, indien de aanspraak voortvloeit uit een abonnement of een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.

12.3 SHK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade doorbedrijfsstagnatie.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SHK.

13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

13.2 Het bepaalde in artikel 14.1 geldt niet indien SHK of de opdrachtgever op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke overeenkomst tussen SHK en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van SHK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft SHK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15 Privacy Statement

15.1 SHK respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

15.2 SHK legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand.

15.3 De verwerking van deze gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag door SHK.

15.4 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klantadministratie. Hiernaast gebruikt SHK de gegevens om de betrokkenen op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

15.5 De persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of de aanbiedingen zoveel mogelijk op de betrokkene persoonlijk af te stemmen en om de diensten te verbeteren.

15.6 SHK zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.

15.7 Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop SHK persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met de administratie van

SHK:

Stichting Het Kernhuis Administratie, 6714 GN  Ede, e- mail administratie@hetkernuis.nl.

15.8 U kunt SHK administratie tevens schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het bestand van SHK in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen.

16 Corona

De huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst zich te houden aan de maatregelen die de Nederlandse Rijksoverheid heeft opgesteld inzake het coronavirus. Huurder is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn gasten en zorgt ervoor dat iedereen zich aan het protocol houdt. Wanneer handhaving komt controleren en boetes oplegt in het geval huurder en gasten zich niet aan het protocol houden, zijn alle (financiële) gevolgen voor huurder en/of zijn gasten. SHK is in geen geval aansprakelijk.